Latest videos

Kaido Tammeveski inauguratsiooniloeng „Vesinik ja kütuseelemendid“

Vesinikutehnoloogiate temaatika on leidnud viimastel aastatel üha laiemat kõlapinda, kuna kliimaprobleemide ühe lahendusena nähakse süsinikupõhise majanduse järkjärgulist asendamist vesinikupõhisega. Inauguratsiooniloengu esimeses osas käsitletakse vesinikumajanduse olulisi aspekte, eelkõige vesiniku tootmist, hoiustamist, transporti ja kasutamist. Keskkonnahoidlikku rohelist vesinikku saadakse vee elektrolüüsil taastuvatest energiaallikatest saadud elektri abil, aga selline vesinik on kallis ja moodustab seetõttu praegu vaid 4% vesinikutoodangust. Elektrolüüsiseadmed vajavad tõhustamist ning sellega seotud võimalusi ja mõningaid kitsaskohti ka loengus vaetakse.
 
Loengu teine osa puudutab kütuseelementide tehnoloogiat. Kütuseelement on seade, mis muundab keemilise energia elektrienergiaks, ilma et sellega kaasneks keskkonna saastumist, sest ainus saadus on veeaur. Kütuseelemente kasutatakse järjest laialdasemalt transpordivahendites ja vesinikkütusel töötavad sõiduautod on juba turul, ehkki märksa kallimana kui akutoitel sõidukid. Perspektiivikas on kasutada kütuseelemente ühissõidukites, näiteks bussides ja rongides. Madalatemperatuursete kütuseelementide alal on viimasel kümnendil teadus- ja arendustegevuse oluline suund olnud kallihinnaliste väärismetallkatalüsaatorite asendamine odavamate materjalidega. Teadustöö eesmärk on välja selgitada eri tegurite mõju mitteväärismetallkatalüsaatorite elektrokatalüütilisele aktiivsusele hapniku redutseerumisel, mida vaadeldakse uurimisrühmas valmistatud ja analüüsitud katalüsaatormaterjalide näitel.
 
Kaido Tammeveski on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna keemia eriala 1989. aastal. 1998.
aastal kaitses ta keemia alal doktoriväitekirja „Hapniku elektroredutseerumine õhukestel plaatinakatetel ja
superoksiidiooni elektrokeemiline detekteerimine“. Aastatel 1999–2000 oli ta järeldoktor Liverpooli Ülikoolis
(Ühendkuningriik). Seejärel töötas ta kolloid- ja keskkonnakeemia kaasprofessori ametikohal ning alates 2001.
aastast on ta kolloid- ja keskkonnakeemia õppetooli juhataja Tartu Ülikoolis. 1. novembrist 2021 on Kaido Tammeveski
keemia instituudis kolloid- ja keskkonnakeemia professor.
 
Teadustöös uurib ta eelkõige hapniku elektrokatalüütilist redutseerumist mitmesugustel katalüsaatormaterjalidel. Need katalüsaatorid leiavad rakendust madalatemperatuursetes kütuseelementides ja metall-õhk-akudes.
 
Kaido Tammeveski on alates 2010. aastast Rahvusvahelise Elektrokeemiaühingu ja USA-s asuva Elektrokeemiaseltsi liige. Samuti kuulub ta Eesti Keemiaseltsi.

 

24.05.2022 99 views

Disinformation in the Digital Age. Effects on democracy, state and society

The spread of disinformation is not a phenomenon of today’s time, but it has been exacerbated via its circulation through social media platforms, powered by AI and has become a critical challenge. It casts a shadow over the integrity of public debate and elections, undermining citizens’ trust in democratic institutions, while also negatively impacting on the accuracy and reliability of the information that feeds public opinion.
 
Disinformation by digital means can by its size and sophistication threaten the bases and essential elements of democracy, the institutions and processes of the state, and the cohesion and proper functioning of society. Digital disinformation is more illegitimate when originating abroad. No country or society is immune from such influence.
20.05.2022 669 views

Disinformation in the Digital Age. Effects on democracy, state and society (RUS)

The spread of disinformation is not a phenomenon of today’s time, but it has been exacerbated via its circulation through social media platforms, powered by AI and has become a critical challenge. It casts a shadow over the integrity of public debate and elections, undermining citizens’ trust in democratic institutions, while also negatively impacting on the accuracy and reliability of the information that feeds public opinion.
 
Disinformation by digital means can by its size and sophistication threaten the bases and essential elements of democracy, the institutions and processes of the state, and the cohesion and proper functioning of society. Digital disinformation is more illegitimate when originating abroad. No country or society is immune from such influence.
20.05.2022 147 views