Tartu Planeerimiskonverents 2023: sessioon 1b

Klipi teostus: Tehnikateenused 30.03.2023 230 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 1b: Maastikke muutvad energia- ja looduse taastamise projektid – milline on ühisosa?

Riik on suuna võtnud kiirendada oluliselt taastuvenergeetikale üleminekut ning see tõotab lähema kümne aasta jooksul kaasa tuua ka kiired maastikumuutused. Samuti on selginemas riigi eesmärgid süsinikubilansi tasakaalustamisel looduse taastamise ja CO2 sidumisele suunatud tegevustega. Ka siin on lähiajal oodata mitmeid maastikke muutvaid planeeringuid ja tegevusi. Kui seni on Eestis sootaastamise projektid piirdunud eelkõige looduskaitsealadega, siis turbakaevandusest vabanenud jääksoode maakasutuse võimaluste üle ei ole seni piisavalt aru peetud. Ka kliimakavades on süsiniku sidumise teema vähe käsitletud ning omavalitsused ei oma head ülevaadet, kuidas kohalik tasand saaks ruumiplaneerimise kaudu piirkondade ja riigi kliimaeesmärke toetada. Kiiret reageerimist taastuvenergeetika tootmise alade ruumilisele planeerimisele omavalitsustelt aga oodatakse. Selles sessioonis toome kokku erinevad eksperdid, et arutleda nende kahe eesmärgi – looduse taastamise ja taastuvenergeetika – maastikus sidumise võimaluste üle. Olulise sisendi sessioonile annab Horizon 2020 Green Deal projekt WaterLANDS, mille käigus taastatakse üle Euroopa 10 500 ha (sh 800 ha Eestis Põhja-Pärnumaal Lavassaare asulas ümbruses) kahjustatud märgalasid ning soovitakse luua taastamispraktikaid tulevasteks looduse taastamise tegevusteks. 
 
Esinejad: 
Kadri Leetmaa (TÜ): Sissejuhatus: looduse taastamise arutelud praeguses planeerimismõtlemises ja Euroopa/Eesti energiaülemineku kontekstis 
Marko Kohv (TÜ, rakendusgeoloogia teadur): „WaterLANDS projekti ja taastamistegevuste tutvustus – Eesti looduse taastamise projektid Euroopa rohepöörde tegevuste taustal“ 
Reet Olev (Põhja-Pärnumaa vald, vallaarhitekt): „Kuidas on omavalitsused seni taastuvenergeetika ja looduse taastamisega arvestanud/osanud arvestada? Millist teadmist ja milliseid suuniseid vajab omavalitsus?“ Põhja-Pärnumaa valla näide. 
Kaupo Kohv (RMK): „Looduse taastamine ja taastuvenergeetika RMK arendusplaanides“ 
Arutelu „Looduse taastamine, taastuvenergeeitka ja ruumiplaneerimine - võimalused ja vastuolud.
 
Modereerivad Kadri Leetmaa ja Garri Raagmaa (TÜ)


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/